Algemene voorwaarden

Artikel 1.           Toepasselijkheid

1.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening in de ruimste zin van het woord, die door Beusink VvE Beheer, ten behoeve van een opdrachtgever wordt verricht.

1.2.    Wanneer door Beusink VvE Beheer offertes worden uitgebracht, vinden deze plaats onder toepasselijkheidverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten van de opdracht.

Artikel 2.          Opdrachtverlening en overeenkomsten c.q. contracten

2.1.      Een verzoek tot dienstverlening kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan.

2.2.      Als voor de dienstverlening volgens de richtlijnen van Beusink VvE Beheer een vergoeding moet worden voldaan, zal door Beusink VvE Beheer schriftelijk offerte worden uitgebracht. De overeenkomst tot het verrichten van de gevraagde diensten komt tot stand wanneer Beusink VvE Beheer een door de opdrachtgever voor akkoord getekend exemplaar van de offerte c.q. contractuele overeenkomst heeft ontvangen. De opdrachtgever kan ook door middel van een schriftelijk bevestiging opdracht verstrekken. In het geval van opdrachtverlening door een VVE wordt een besluit van de vergadering, opgenomen in een van datum voorzien verslag, dan wel een door de voorzitter of contactpersoon ondertekende brief of contract als opdrachtverlening aanvaardt. Tevens geldt een namens het bestuur getekende overeenkomst. Een overeenkomst c.q. contract wordt altijd in 2-voud opgemaakt, waarbij beide partijen een getekend exemplaar ontvangen. In het kader van VvE Management worden overeenkomsten altijd gesloten met een contracttermijn van 1 jaar, met stilzwijgende verlenging. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand (zie art. 9.1)

Artikel 3.          Uitvoeringswijze en uitvoeringstermijn

3.1.      Elke voor de uitvoering van de werkzaamheden afgesproken termijn is indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dan wel dat er sprake is van termijnen in het kader van gerechtelijke procedures.

3.2.      Wanneer voor de uitvoering van de werkzaamheden een termijn is afgesproken en vervolgens tussen Beusink VvE Beheer en de opdrachtgever nadere afspraken worden gemaakt die van invloed zijn op de uitvoeringsduur, zal daarbij in goed overleg tevens een nieuwe termijn worden vastgesteld.

3.3.      Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering van Beusink VvE Beheer gebeurt in onderling overleg. In het geval van opdrachtuitvoering voor een VvE wordt gebruik gemaakt van de leveranciers die de leden middels haar vergadering kenbaar maken. Wanneer de vergadering geen leveranciers aandraagt zal Beusink VvE Beheer hiervoor zorg dragen.

Artikel 4.          Algemene verplichting bij uitvoering

4.1.      De opdrachtgever zal er voor zorg dragen dat Beusink VvE Beheer tijdig kan beschikken over alle informatie die nodig is om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren. Onvolledigheid en/of onjuistheid van de verschafte informatie komt voor rekening van de opdrachtgever.

4.2.      Beusink VvE Beheer verplicht zich de opgedragen werkzaamheden op basis van de verschafte informatie vakkundig en adequaat uit te voeren.

4.3.      Beusink VvE Beheer en de opdrachtgever dienen elkaar te allen tijde te informeren over de omstandigheden en ontwikkelingen, waarvan de ander gelet op een goede uitvoering van de opgedragen werkzaamheden op de hoogte moet zijn.

Artikel 5.          Vertrouwelijkheid

5.1.      Beusink VvE Beheer verbindt zich er op toe te zien, dat vertrouwelijke informatie die in het kader van de opgedragen werkzaamheden door de opdrachtgever wordt verschaft, dienovereenkomstig wordt behandeld. De opdrachtgever verbindt zich het eventuele vertrouwelijke karakter van de verschafte informatie aan te duiden in gevallen, waarin dat niet zonder meer als evident kan worden beschouwd.

Artikel 6.          Intellectuele eigendomsrechten

6.1.      De uit de opgedragen werkzaamheden voortvloeiende resultaten als brieven, adviezen, memoires, folders, berekeningen, rapportages, onderzoeksresultaten, modellen, sheets en schema’s, etc. zijn in beginsel alleen bestemd voor de opdrachtgever. Afgezien van de gevallen waarin zulks vanzelfsprekend voortvloeit uit de opgedragen werkzaamheden is verspreiding, openbaarmaking en verveelvoudiging slechts toegestaan wanneer daartegen van de zijde van Beusink VvE Beheer geen bezwaren bestaan. Het toestaan door de opdrachtgever van gebruik van resultaten door derden gebeurd voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 7.          Prijs en betaling

7.1.      De opgedragen werkzaamheden worden verricht op basis van een uurtarief dan wel tegen een vastgestelde prijs (contractprijs).

7.2.      De in lid 1 van dit artikel bedoelde tarieven worden jaarlijks aangepast. Het tijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden is bepalend voor de hoogte van het toepasselijke uurtarief.

7.3.      Wanneer voor de opgedragen werkzaamheden een uurtarief is afgesproken, vindt de facturering een keer per maand plaats op basis van het aantal uren dat aan de opgedragen werkzaamheden is besteed en naar gelang van de voortgang van de werkzaamheden. Wanneer bij opdrachtverstrekking een vast aantal uren is afgesproken, zal nooit meer dan het afgesproken aantal uren worden gedeclareerd. Wanneer het aantal uren bij de opdrachtverstrekking uitdrukkelijk op basis van schatting heeft plaatsgevonden, zal de facturering van het aantal overschrijdende uren plaatsvinden nadat hier schriftelijk overeenstemming is bereikt.

7.4.      Wanneer voor de opgedragen werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen en/of deze werkzaamheden een langere looptijd hebben, vindt de facturering periodiek plaats. Bij contractprijzen behoudt Beusink VvE Beheer het recht voor periodiek te factureren, hetzij maandelijks, per kwartaal of per jaar.

7.5.      In het kader van VvE Beheer zal voor begeleiding van planmatige-, groot onderhouds-, verbouwings- en renovatiewerkzaamheden, evenals het herstellen van bestaande technische tekortkomingen aan het casco 5% van de aanneemsom c.q. regieprijs aan de VvE in rekening worden gebracht. Een lager of hoger percentage, of een daarvoor in de plaats komend uurtarief, kan alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

7.6.      Bij contracten in het kader van VvE Beheer zal duidelijk in de schriftelijke overeenkomst worden weergegeven welke werkzaamheden c.q. diensten wel en welke niet tot de standaard beheertaken horen, ook wel de additionele werkzaamheden genoemd. Deze werkzaamheden c.q. diensten worden wel in het kader van het VvE Beheer uitgevoerd, maar worden apart aan de VvE in rekening gebracht op basis van nacalculatie en op basis van uurtarieven naar redelijkheid. 

7.7.      Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur. Wanneer binnen deze termijn niet wordt betaald, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Tevens komen in dat geval alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8.          Aansprakelijkheid

8.1.      Indien de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden schade meent te hebben geleden, dient hij dat per omgaande aan Beusink VvE Beheer te melden.

8.2       In het kader van VvE Beheer draagt de opdrachtnemer in casu Beusink als beheerder zijnde, geen verantwoordelijkheid ten aanzien van reeds bekende en bestaande problemen, c.q. technische tekortkomingen van het casco, bij aanvaarding van de opdracht. Beusink VvE Beheer heeft aansluitend na aanvaarding van de opdracht wel een inspanningsverplichting om deze problemen c.q. tekortkomingen te laten  verhelpen, voor zover deze bij Beusink bekend waren. Dit zal moeten blijken uit recente bestuursbesluiten van de VvE.

8.3.      Beusink VvE Beheer is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst en/of stagnatieschade, noch voor schade die voortvloeit uit door Beusink VvE Beheer verstrekte adviezen.

8.4.      Beusink VvE Beheer past in voorkomende gevallen de Wet Ketenaansprakelijkheid toe en erkent derhalve geen aanspraken van contracten ter zake.

8.5.      Onverminderd het gestelde in lid 2 van dit artikel is de eventuele aansprakelijkheid van Beusink VvE Beheer voor haar toe te rekenen tekortkomingen in verband met de uit te voeren werkzaamheden beperkt tot een zodanig bedrag als in redelijke verhouding staat tot de waarde van de tegenprestatie van de opdrachtgever, zulks echter in ieder geval met een maximum van € 10.000,–. De schade als bedoeld in dit artikel, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan schriftelijk aan Beusink VvE Beheer te zijn gemeld, onder opgaaf van kosten. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Beusink VvE Beheer is gebracht, komt niet in aanmerking voor vergoeding, tenzij cliënt aannemelijk maakt dat een tijdige of schriftelijke reactie redelijkerwijs niet van hem verlangd kon worden.

Artikel 9.          Opzegging en ontbinding

9.1.      Zowel Beusink VvE Beheer als cliënt kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Er geldt een opzeggingstermijn van 1 maand. Opzegging gebeurd aan het einde van de maand.

9.2.      Bij opzegging zal door Beusink VvE Beheer een kost in rekening worden gebracht voor het muteren en afhandelen van de administratie. Deze kosten bedragen altijd twee maal het overeengekomen uurtarief.

9.3.      De overeenkomst tussen Beusink VvE Beheer en cliënt wordt zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boeteschuld erkent.

Artikel 10.        Geschillenbeslechting

10.1.    Wanneer tussen Beusink VvE Beheer en de opdrachtgever een verschil van mening ontstaat in verband met de opgedragen werkzaamheden, zullen partijen in overleg treden over de wijze waarop een dergelijk geschil in der minne kan worden opgelost. Wanneer zulks geen reële mogelijkheid blijkt, zal de meest gerede partij het geschil voorleggen aan een arbitragecommissie of indien gewenst een rechtbank, behoudens indien het geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter.

Contact

Locatie

Varsseveldseweg 61B
7131 JA Lichtenvoorde

Telefoonnummer

0544-374185 / 06-49126703

WhatsApp WhatsApp ons