Wettelijke regels

De Algemene Ledenvergadering (ALV)

Minimaal één keer per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, ook wel de zogeheten jaarvergadering. Hierbij zijn alle leden van de vereniging welkom en beschikken zij over stemrecht op de ALV. 

De leden van de VvE, ook wel de eigenaren, hebben de hoogste zeggenschap binnen de Vereniging van Eigenaars. De ALV neemt namelijk besluiten over het (groot)onderhoud, de begroting en de jaarrekening. 

Ook kan de ALV het bestuur van de VvE machtigen om bepaalde uitgaven en/of handelingen te doen. Zonder een besluit van de leden van de Algemene Ledenvergadering kan het bestuur geen handelingen verrichten, tenzij bevoegdheid verleend is door of krachtens het modelreglement.

Wanneer en hoe vindt een vergadering plaats?

Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar/kalenderjaar moet op wettelijke voorschriften de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.

De uitnodiging van de Algemene Ledenvergadering moet ruim van te voren aan alle leden van de VvE verstuurd worden. Hierbij geldt een minimum termijn van 15 dagen, de datum van de oproep en de ledenvergadering niet meegeteld. 

Verder dient de ALV altijd schriftelijk te worden aangekondigd en bevat het de datum, tijdstip van aanvang en de locatie van de vergadering. Naast deze punten zult u ook de te bespreken onderwerpen, ook wel agendapunten, en een volmacht* aantreffen op de uitnodiging. 

Volmacht: Eigenaars die verhinderd zijn kunnen iemand anders machtigen om hun stem uit te brengen.

Vertegenwoordiging

Op een Algemene Ledenvergadering moet tenminste de helft van de eigenaren plus één van het totaal aantal stemmen (tenzij dit anders is bepaald in de Splitsingsakte of het modelreglement) aanwezig of vertegenwoordigd zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Indien dit niet het geval is, dient er een tweede vergadering te worden uitgeschreven, binnen een termijn van twee tot zes weken na de eerste vergadering.

Tijdens een tweede vergadering kunnen de aanwezige eigenaren altijd rechtsgeldige besluiten nemen, ongeacht de opkomst of het aantal stemrechten dat aanwezig is.

Een tweede vergadering wordt vaak een formaliteit waar alleen nog gestemd hoeft te worden, omdat er doorgang van de eerste vergadering plaatsvindt (waar de agendapunten al besproken werden).

Rechtsgeldige besluiten

Er gelden bepaalde stemverhoudingen in de VvE voor te nemen besluiten. Deze verhoudingen zijn terug te vinden in de Splitsingsakte. 
De Algemene Ledenvergadering kan pas een besluit nemen wanneer er een minimum aantal stemmen is vertegenwoordigd, ook wel het zogenoemde quorum.

Een meerderheid kan op verschillende manieren worden verkregen:

  • Gewone (absolute) meerderheid:
    De helft van het totaal aantal uitgebrachte stemmen + 1.
  • Gekwalificeerde meerderheid:
    Een verhoogde meerderheid is vereist. Dit hangt af van wat in de splitsingsakte beschreven staat.
  • Unanimiteit:
    Een besluit wordt enkel aangenomen als de eigenaren unaniem voor het besluit stemmen. Meestal geldt voor besluiten die unaniem genomen moeten worden ook dat alle stemmen ‘aanwezig’ (volmachten) zijn en dat alle stemmen akkoord moeten zijn.

Contact

Locatie

Varsseveldseweg 61B
7131 JA Lichtenvoorde

Telefoonnummer

0544-374185 / 06-49126703
WhatsApp WhatsApp ons